1_b.png

Argumenty obchodníka šité na mieru

24.07.-Argumenty-obchodníka-šité-na-mieru_RP_MARTIN-(FB-cover).jpg

 

Každý predajca občas bojuje s námietkami zákazníkov. Odhaľte príčinu ich vzniku a naučte sa na ne správne reagovať, či dokonca predchádzať im. To je cesta k zvýšeniu vašej efektivity obchodníka.

NAUČÍTE SA

  • ako odhaliť či zákazník klame alebo hovorí pravdu
  • ako správne reagovať na námietky
  • ako predchádzať námietkam
  • vyriešiť námietky vašich zákazníkov argumentáciou ušitou na mieru

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Ing. Alica Obešlová - obchodníčka, koučka a trénerka zameraná na praktickú implementáciu predajných a komunikačných zručností s cieľom vyzdvihnúť silné stránky osobnosti a zvýšiť efektivitu práce v telemarketingu a v priamom predaji, spoluautorka projektu Obchodník Obchodníkovi.

Michal Greschner – skúsenosti s predajom nadobudol v oblasti telekomunikácií, reklamy, poisťovníctva, energetiky, zabezpečovacích systémoch a spotrebných materiálov, realizuje vzdelávací projekt Predajné zručnosti a svoj projekt Obchodník Obchodníkovi.

KEDY

24.07.2019

15:00 - 19:00 hod.

KDE

La Verde s.r.o.

Na Bystričku 800/14

036 01 Martin

KONTAKT

Tím Rastového programu NPC Žilina: rp.za@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 22.07.2019 do 12.00 h

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

právnická alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.