1_b.png

Animácia planetárneho prevodu vo Fusion 360

02_10_2021_planetrárny-prevod_v05_final-(FB-cover).jpg

 

Spoznajte svet 3D modelovania a animácií. Prihláste sa na workshop, počas ktorého sa naučíte základy technického 3D modelovania v programe Fusion 360. Vymodelujete 3D model planetárneho prevodu a vytvoríte animáciu jeho pohybu.

ČO SA DOZVIETE

 • zoznámite sa s modelovacím prostredím programu Fusion 360
 • ako vytvoriť technický 2D nákres ozubených kolies a ako ich pretvoriť na 3D objekt
 • základy ako vytvoriť pohyblivú zostavu viacerých objektov
 • základy ako z tejto zostavy vytvoriť pohyblivú animáciu
   

NEZABUDNITE SI PRIPRAVIŤ

 • vlastný nabitý notebook s myškou
 • nainštalovaný program Fusion 360 alebo jeho trial verziu na 15 dní: https://www.autodesk.com/products/fusion-360/free-trial
 • ak je to možné - odporúčame pracovať na 2 monitoroch
 • kreativitu a dobrú náladu
   

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Martin Jaríček – nadšenec a odborník na 3D tlač a zakladateľ spoločnosti Kakao 3D, ktorá je dodávateľom služieb 3D tlače. Za päť rokov pôsobenia nadviazala spoluprácu s viacerými spoločnosťami v oblasti prototypovania a poskytla služby 3D tlače stovkám zákazníkov.

 

AKO BUDE PREBIEHAŤ WORKSHOP?
Predstavíme Vám 3D modelovací program Fusion 360  a jeho pracovné prostredie. Najskôr sa zoznámime s užívateľským prostredím programu a prístupom k jednotlivým nástrojom. Vytvoríme si technický 2D nákres, ukážeme si rozdiely medzi voľným a plne zadefinovaným nákresom, zoznámime sa s funkciou rotačného opakovania nákresu. Následne si vytvorené 2D modely pretvoríme na trojrozmerné objekty, ukážeme si ako vytvoriť jednoduchú zostavu dielov a jednotlivým objektom pridať vzájomné väzby. Napokon si ukážeme ako z našej zostavy vytvoriť a vyexportovať pohyblivú animáciu.

ČO JE PROGRAM  AUTODESK FUSION 360 A NA ČO SA VYUŽÍVA:

Program Fusion 360 spája nástroje určené pre priemyselné a strojárenské návrhy, simuláciu, spoluprácu a obrábanie do integrovanej sady, ktorú je možné použiť od vytvorenia prvotného konceptu produktu, cez vytváranie animácii, rendrov a dokumentácie na jeho prezentáciu, až po fázu finálnej výroby.

KEDY

10.2.2021

16:00 - 19:00 hod.

KDE

Online – MS Teams

 

PRIHLÁSENIE NA WORKSHOP:

Podujatie sa organizuje cez Microsoft Teams. Prihlasovaciu linku na MS Teams so všetkými potrebnými informáciami vám pošleme po registrácii a dodaní podpísaných dokumentov najneskôr v deň podujatia.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

 • listinné originály podpísané fyzicky (modrým perom): v tomto prípade je potrebné ich poslať poštou: NPC Žilina - Slovak Business Agency, Sládkovičova 169/14, P.O.BOX B -127, 010 01 Žilina.
 • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP) (do piatich pracovných dní od registrácie): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email creativepoint_za@npc.sk
   

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP
 

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

 

PRAVIDLÁ PRIHLASOVANIA:

Ak máte záujem iba o teoretickú časť, prihlasujte sa na: Svet 3D tlače. Ak absolvujete Svet 3D tlače, môžete sa prihlásiť aj na praktickú časť: Animácia planetárneho prevodu vo Fusion 360. Absolvovať samostatne iba praktickú časť nie je možné. 

 

Ukončenie registrácie: 8.2.2021 do 09:00

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV WORKSHOPU JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email

creativepoint_za@npc.sk

Tešíme sa na Vás!


  

Workshopy, ako pravidelná forma skupinového poradenstva „Technické utorky“, “, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.3 Creative point. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

 

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- v momente podania žiadosti o účasť v Creative Pointe podniká menej ako 3 roky od dátumu registrácie, napr. do Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR, respektíve iného samostatného registra, ktorý oprávňuje na podnikanie;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

 

 

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené