1_b.png

Ako uspieť s tvorbou svadobných videí

14.6.-Ako-uspieť-s-tvorbou-svadobných-videí_cover.jpg

 

 

Spoznajte hlavné postupy a nástroje potrebné pre úspešný štart do tvorby svadobných videí. Okrem technických informácií si spomenieme aj témy ako je marketing, branding a budovanie úspešnej značky. Toto podujatie je teoretickým úvodom k praktickému workshopu s názvom Tvorba svadobných videí – nakrúcanie a strih v Adobe Premiere

ČO SA DOZVIETE

 • ako začať s tvorbou svadobných videí
 • základné vybavenie potrebné k nakrúcaniu
 • základné vybavenie potrebné ku strihu
 • ako si nastaviť ceny, aké balíky služieb ponúkať
 • ako získať prvých klientov a robiť 30 svadieb ročne
 • marketing na sociálnych sieťach
 • budovanie úspešnej značky a vlastného štýlu
 • praktické rady pre vysokú produktivitu
 • prehľad najlepších slovenských a zahraničných tvorcov

 

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Bc. Eva Čarnogurská - absolventka Mediálnej komunikácie na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave. Tvorbe svadobných videí sa venuje od roku 2015. Za 7 rokov vytvorila viac ako 120 svadobných videí a klipov.  Na konte má 3 dokumentárne filmy a je zakladateľkou vlastnej značky Umelecké videá Ewelin. Ako sama hovorí: „Je to najkrajšia práca, akú som kedy robila“. O svadobné videá je dnes veľký záujem, preto by rada pomohla novým začínajúcim tvorcom.

AKO BUDE PREBIEHAŤ BESEDA ?
Ukážeme si 10 praktických krokov ako začať nakrúcať svadobné videá. Spolu si vyskladáme základné vybavenie -  fotoaparát, objektívy, svetlá, nahrávač zvuku, dron. Povieme si aký počítač / notebook a software je potrebný na rýchlu prácu s videami. Vyrátame si počet hodín potrebných na prácu a naučíme sa nastaviť si ceny našich služieb. Povieme si ako pracovať a komunikovať s klientmi. Ukážeme si ako sa správne propagovať na sociálnych sieťach. Povieme si ako si naplánovať a zorganizovať prácu, ako si prípadne vyskladať tím a spolupracovať s inými tvorcami. Spomenieme aj tvorbu najlepších slovenských a zahraničných tvorcov.

KEDY

14.6.2022

16:00 - 17:00 hod

KDE

Online – MS Teams

 

PRAVIDLÁ PRIHLASOVANIA

PRIHLÁSENIE
Podujatie sa organizuje cez Microsoft Teams. Prihlasovaciu linku na MS Teams so všetkými potrebnými informáciami vám pošleme po registrácii a dodaní podpísaných dokumentov najneskôr v deň podujatia.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z týchto alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

 1. listinné originály podpísané fyzicky (modrým perom) najneskôr deň pred podujatím:
 1. elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email creativepoint_ke@npc.sk
   

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

Ukončenie registrácie: 12.6.2022 do 24:00 alebo do naplnenia kapacít.

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email

creativepoint_ke@npc.sk

Tešíme sa na Vás!


Podujatie, ako jednorazová ad hoc forma skupinového poradenstva „Špeciálne workshopy“, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.3 Creative point. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- v momente podania žiadosti o účasť v Creative Pointe podniká menej ako 3 roky od dátumu registrácie, napr. do Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR, respektíve iného samostatného registra, ktorý oprávňuje na podnikanie;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk  v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené