1_b.png

Ako úspešne vybudovať sociálny podnik

19_10 Ako úspešne vybudovať sociálny podnik RP-(FB-cover).jpg

 

Podnikatelia, uvažujete o založení a prevádzkovaní sociálneho podniku (SP) a presne neviete, čo tento proces zahŕňa? Témou online workshopu bude získanie informácií o založení a úspešnom fungovaní sociálneho podniku aj za účasti prizvaných hostí – odborníkov z praxe.

DOZVIETE SA

  • v čom sa sociálny podnik odlišuje od štandardného podnikania
  • ako a kde sa registruje SP
  • byť sociálny neznamená nemať zisk
  • podmienky  a najčastejšie chyby pri registrácii sociálneho podniku
  • ako zmeniť živnosť alebo obchodnú spoločnosť na sociálny podnik
  • financovanie sociálneho podniku

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Magdaléna Čurillová, DiS. – pôsobila 5 rokov v obecnom sociálnom podniku Hrhovské služby, s.r.o., poskytuje poradenstvo pri zakladaní sociálnych podnikov a tiež v oblasti účtovníctva a daní pre sociálne podnik. V súčasnosti vedie 2 sociálne podniky.

HOSŤAMI SÚ

PhDr. Vladimír Ledecký – 21 rokov pôsobil ako starosta Spišského Hrhova. Vyštudoval sociálnu prácu na UKF v Nitre. Je autorom 3 kníh a spoluautorom desiatok kníh o sociálnom podnikaní v znevýhodnených skupinách.

Mgr. Zuzana Kučerová –  súčasná starostka Spišského Hrhova.

Melinda Mikleová – prevádzkuje chránenú dielňu viac ako 12 rokov a zároveň je majiteľkou registrovaného  SP.

PhDr. Michal Smetanka - stál pri tvorbe legislatívy v oblasti SP a zároveň pomáhal zakladať jeden z prvých SP.

KEDY

23.11.2021

09:00 – 12:00 hod.

KDE?

Online - Microsoft Teams

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 18.11.2021 do 17:00

POZOR DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

Podujatie sa organizuje cez Microsoft Teams. Prihlasovaciu linku na MS Teams so všetkými potrebnými informáciami vám pošleme po registrácii a dodaní podpísaných dokumentov deň pred podujatím.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

  • Listinné originály podpísané fyzicky doručte poštou do podnikateľského centra vo vašom regióne. Adresy nájdete TU.
  • Elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na emaily príslušného regiónu uvedeného v sekcii KONTAKT nižšie

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP 

Návod na používanie KEP 

Účasť je bezplatná.

KONTAKT:

Tím Rastového programu NPC Trnava: rp.tt@npc.sk, adresa

Tím Rastového programu NPC Nitra: rp.nr@npc.sk, adresa

Tím Rastového programu NPC Trenčín: rp.tn@npc.sk, adresa

Tím Rastového programu NPC Žilina: rp.za@npc.sk, adresa

Tím Rastového programu NPC Banská Bystrica: rp.bb@npc.sk, adresa

Tím Rastového programu NPC Košice: rp.ke@npc.sk, adresa

Tím Rastového programu NPC Prešov: rp.po@npc.sk,  adresa


Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU

PODMIENKY

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Workshop, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk. Podujatia nájdete na: www.npc.sk v záložke Podujatia.