1_b.png

Ako na konkurenciu

10.04.-Ako-na-konkurenciu_RP_TRNAVA-(FB-cover).jpg

 

Súperov môžeme podceniť, preceniť, ale aj prehliadnuť. Nenechajte to na náhodu, zoznámte sa s účinnými nástrojmi analýzy konkurencie a posilnite svoje miesto na trhu.

ČO SA DOZVIETE

  • ako si urobiť analýzu konkurencie a svoj target placement
  • v ktorej fáze nákupného správania môžete vyhrať nad konkurenciou
  • ako zaujať zdravý postoj ku konkurencii
  • ako a kedy je dobré spojiť sa s konkurenciou

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Mgr. Kristína Strapcová bývalá rozhlasová redaktorka so skúsenosťami z riadenia marketingových kampaní a PR komunikácie, venuje sa tvorbe marketingových a komunikačných stratégií, správe Facebook stránok, foteniu a tvorbe vídeí. Pri svojej práci využíva nástroje WOM (Word Of Mouth) marketingu.

KEDY

10.04.2019

09:00 - 13:00 hod.

KDE

Aquapolis Business Centrum

Piešťanská 8188∕3

917 01 Trnava

KONTAKT

Tím Rastového programu NPC Trnava: rp.tt@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 07.04.2019 do 24.00 hod.

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Workshop, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.