1_b.png

Ako lepšie porozumieť ľuďom v podnikaní

14_2 Ako lepšie porozumieť ľuďom v podnikaní_RP NR fb.jpg

 

Mali ste niekedy pocit, že vy a váš klient ste hovorili úplne inou rečou? A v podstate ste mysleli na to isté. Naučte sa hovoriť s ľuďmi rečou cez vnímanie ich povahového profilu. Využite koncept povahových profilov k lepšiemu spoznaniu človeka a dosiahnite tak efektívnejšiu komunikáciu medzi vami.

O ČOM BUDEME HOVORIŤ

  • Praktické ukážky ako často dochádza k nedorozumeniam a ako drahé môžu byť
  • Ako rozvíjať presvedčivé predajné schopnosti cez vierohodné popísanie benefitov produktu/služby pre každý jeden povahový profil
  • Ako lepšie reagovať na prípadné konflikty a nezhody
  • Ako využiť tieto poznatky nie len v biznise ale aj v osobnom živote, v partnerských vzťahoch a vo vzťahu k sebe samému

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Silvio Michal – certifikovaný lektor DISC typológie ľudských profilov. Skúsený lektor soft-skills, marketingových a rečníckych zručností a autor e-booku "Krása ľudských pováh".

KEDY

14.2. 2020

9:00 - 13:30 hod.

KDE

Národné podnikateľské centrum Nitra

SODA Business Park

Novozámocká 67

949 05 Nitra

KONTAKT

Tím Rastového programu NPC Nitra: rp.nr@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 12.2. 2020 do 12:00 h

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v 7 samosprávnych krajoch Slovenska, s výnimkou BSK a č. 2 - Podpora rozvoja MSP, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené