1_b.png

Ako budovať vzťahy so zákazníkmi

11_09_Ako budovať vzťahy so zákazníkmi_RP_KE(FB cover).jpg

 

Spropagovať svoju firmu, jej činnosť, minulosť a plány je pre budovanie značky dôležité. V skupinovom koučingu sa spoločne pozrieme na viac či menej tradičné možnosti, akými môžete o sebe dať vedieť online aj offline.

ČO SA DOZVIETE

  • pozrieme sa na vaše podnikanie a prácu z inej perspektívy
  • definujeme si vaše cieľové skupiny, persóny a správanie vašich zákazníkov
  • ukážeme si rôzne nástroje a možnosti komunikácie a naplánujeme ich praktické využitie pre vaše podnikanie
  • nájdeme témy na príspevok na blog a tlačovú správu

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Mgr. Jana Beerová sa venuje médiám, reklame, marketingu a public relations viac ako 16 rokov. Je spolumajiteľkou komunikačnej marketingovej agentúry LEMUR, kde realizujú kampane pre slovenské firmy, tvoria komplexné stratégie, hľadajú prepojenia medzi online a offline svetom.

KEDY

11.9.2019

9:30 - 13:30 hod.

KDE

Košická regionálna komora SOPK

(budova WAGON SLOVAKIA Košice)

Bencúrova 13

040 01 Košice

KONTAKT

Tím Rastového programu NPC Košice: rp.ke@npc.sk

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 8.9.2019 do 15.00 hod.

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.