1_b.png

Ako budovať tímového ducha

25_11_Ako-budovať-tímového-ducha-AP+RP-(FB-cover).jpg

 

Témou podujatia bude tímová spolupráca a prečo je dobré vedieť pracovať v tíme. Dozviete sa, aké tímové role existujú a čo je potrebné splniť, aby spolupráca s dodávateľmi, zamestnancami a obchodnými partnermi fungovala.

ČO SA DOZVIETE?

  • spoznajte svoj komunikačný štýl a spôsob správania pri riešení tímových úloh.
  • ako pôsobiť na druhých tak, aby ste si vzájomne porozumeli?
  • ako sa dohodnúť a vyriešiť danú úlohu rýchlo a efektívne?
  • ako aktívne budovať a vytvárať vzťahy a princípy efektívnej spolupráce.

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Bc. Miroslav Kubiš partner pre rozvoj firiem s dlhoročnou praxou z obchodu a z oblasti rozvoja ľudí na mieru. Rozvíja obchodné tímy, lídrov na všetkých úrovniach, organizuje školenia a stretnutia v oblasti HR. Mení zabehnuté návyky v správaní a komunikácii, podnecuje k tvorivosti a otvorenosti, zameriava sa na zvládanie stresu, konfliktov či manipulácie.

KEDY

25. 11. 2020

15:00 - 18:00 hod.

KDE

Online - Microsoft Teams

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 11.11.2020 23:59 hod.

POZOR DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

Podujatie sa organizuje cez Microsoft Teams. Prihlasovací link na MS Teams so všetkými potrebnými informáciami vám pošleme po registrácii a dodaní podpísaných dokumentov deň pred podujatím.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

  • listinné originály podpísané fyzicky doručte poštou na adresu podnikateľského centra:
    Slovak Business Agency, P.O.BOX B-127, Sládkovičova 169/14, 010 01 Žilina
  • Elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na emaily príslušného regiónu uvedeného v sekcii KONTAKT nižšie

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP 

Účasť je bezplatná.

KONTAKT:

Tím Akceleračného programu NPC Žilina: ap.za@npc.sk, adresa


Networking - podpora sieťovania ako forma informačnej a popularizačnej aktivity sa organizuje v rámci podaktivity 1.4 Akceleračný program  v rámci Národného projektu NPC v regiónoch. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít ( vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Networking - podpora sieťovania ako forma informačnej a popularizačnej aktivity sa organizuje v rámci podaktivity 1.4 Akceleračný program  v rámci Národného projektu NPC v regiónoch Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené