1_b.png

Aj biznis má svoje pravidlá – základy obchodného protokolu

05_11_Aj biznis má svoje pravidlá – základy obchodného protokolu_RP PO(FB cover).jpg

 

O úspechu alebo neúspechu pri získavaní zákazky alebo nových klientov môžu rozhodnúť aj na prvý pohľad nepodstatné detaily. Okrem kvalitných služieb a tovaru sú dnes mimoriadne dôležité aj obchodné vzťahy. Príďte na náš workshop, na ktorom získate niekoľko dobrých tipov, ako sa neprehrešiť voči obchodnému protokolu, a tým si budovať kvalitné obchodné vzťahy.

ČO SA DOZVIETE

  • čo je firemná kultúra a prečo je dôležitá
  • ako veľmi je prínosná aj v prípade, keď mám malú firmu/podnikám sám
  • ako má vyzerať vizitka, ako ju odovzdávať a odkladať
  • aké zásady platia pri telefonickej, mobilnej a písomnej etikete
  • zásady small talk

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Mgr. Viera Veronika Fitzeková – vyštudovala žurnalistiku v Bratislave a stala sa prvou tlačovou tajomníčkou mesta Prešov. Spolupracovala s televíziami, novinami i rozhlasom, viedla regionálnu organizáciu Slovenského syndikátu novinárov v Prešove, viac ako 14 rokov pôsobila ako hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja. Teraz vedie tréningy zamerané na komunikáciu a etiketu a spolupracuje s viacerými firmami v oblasti public relations. Je členkou Asociácie lektorov a kariérnych poradcov.

KEDY

5.11.2019

9:00 - 13:00 hod.

KDE

Národné podnikateľské centrum v Prešove

Kúpeľná 6

(2. poschodie)

080 01 Prešov

KONTAKT

Tím Rastového programu NPC Prešov: rp.po@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 1.11.2019 do 17.00 hod.

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Workshop, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.