1_b.png

Adobe Photoshop - Rýchla retuš

Adobe Photoshop - Rýchla retuš.png

 

Si fotograf alebo grafik a chceš si vylepšiť svoju digitálnu tvorbu? Tak neváhaj a prihlás sa na tento workshop, kde získaš znalosti potrebné pre pokročilú úpravu fotografií.

ČO JE ADOBE PHOTOSHOP?

Adobe Photoshop je grafický softvér používaný na editáciu fotografií a obrázkov, tvorbu alebo úpravu rastrovej grafiky. Je najobľúbenejším grafickým editorom vďaka množstvu funkcií na úpravu rastrových obrázkov, ale aj vektorovej grafiky a rýchlemu výkonu pri renderovaní. Program disponuje rozličnými nástrojmi, ktoré umožňujú upravovať fotografie na báze vrstiev, kedy vrstvy môžu tiež pôsobiť ako masky alebo filtre. Adobe Photoshop používajú fotografi, grafici, tvorcovia videohier, architekti alebo návrhári. Viete v ňom vytvoriť plagáty, obaly, banery, webové lokality a mnoho ďalšieho.

ČO SA DOZVIEŠ?

Pod vedením lektorky sa oboznámiš s pracovným prostredím, základnými nástrojmi programu a rôznymi pojmami z digitálneho spracovania fotografie. Ukážeme si retušovanie portrétov pomocou vrstiev, naučíme sa odstraňovať nedokonalosti a zvýrazňovať črty tváre. Povieme si, do akej miery sú určité úpravy vhodné a kedy je lepšie sa riadiť heslom „menej je viac“. Na záver si ukážeme ako ukladať a exportovať naše hotové návrhy

Workshop vyžaduje aktívny prístup k zadaniu a záujem naučiť sa niečo nové. 😊

KEDY?

Workshop sa uskutoční v utorok 12. októbra 2021 v čase od 16:30 do 20:30 hod.

KDE?

Online – Microsoft Teams

 

NEZABUDNITE SI PRINIESŤ:

- vlastný notebook s myškou

- nainštalovaný Adobe Photoshop alebo jeho trial verziu

- kreativitu a dobrú náladu :)

PRIHLÁSENIE NA WORKSHOP:
Podujatie sa organizuje cez Microsoft Teams. Prihlasovaciu linku na MS Teams so všetkými potrebnými informáciami vám pošleme po registrácii a dodaní podpísaných dokumentov najneskôr v deň podujatia.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

  • listinné originály podpísané fyzicky (modrým perom): v tomto prípade je potrebné ich doručiť do SBA v Bratislave osobne alebo poslať poštou: Slovak Business Agency, Twin City, Karadžičova 2/A, 811 09 Bratislava.
  • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email creativepoint@npc.sk

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

 

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV WORKSHOPU JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

 

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email

creativepoint@npc.sk

Tešíme sa na Vás!


 Workshopy, ako pravidelná forma skupinového poradenstva „Technické utorky“, sa organizujú v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj / Kód projektu ITMS2014+ 313041I861.

 

PODMIENKY:

Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji.

*Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja alebo študenti s trvalým bydliskom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

 

ALEBO

Účastník musí byť podnikateľ

- právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania; Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

1. Prečo iba Bratislavský kraj?

Technické utorky sa realizujú v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne Operačný program Výskum a inovácie), Prioritná os 12: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.6 Creative Point.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené