1_b.png

Adobe Photoshop: Retuš produktovej fotografie

15_11-2022-Adobe-Photoshop_Retuš-produktovej-fotografie-CP_KE-(FB-cover).jpg

 

Aj dobrá produktová fotka predáva. A práve tento workshop vám poskytne dobrý štart k ich úprave. Zistite, čo treba na produktoch upraviť a reč bude aj o hromadnom spracovaní fotografií s využitím modulu Adobe Camera Raw. Dozviete sa základné aj pokročilé postupy retušovania a zaručený postup na odstránenie pozadia produktovej fotografie.

ČO SA DOZVIETE

  • Import jpg a raw fotografií s použitím modulu Adobe Camera Raw
  • Úpravy svetla, farieb a vyváženie bielej v Adobe Camera Raw
  • Uloženie presetov a export súborov v Adobe Camera Raw
  • Retušovacie nástroje v Adobe Photoshop
  • Práca s vrstvami a maskami
  • Selekcie a lokálne úpravy na fotografii
  • Odstránenie pozadia
  • Export a príprava fotografie pre ďalšie použitie

 

NEZABUDNITE SI PRIPRAVIŤ

 

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Mgr. Róbert Egreši je absolventom PU v Prešove v odbore učiteľstvo výtvarného umenia. Pôsobil ako pedagóg na SOŠ informačných technológií v odbore grafik digitálnych médií. Zaujíma sa o úžitkovú grafiku a digitálnu fotografiu. Ako sám hovorí, baví ho hľadať súzvuk farby a tvaru, tak vo fotke, ako aj úžitkovej počítačovej grafike.

 

AKO BUDE PREBIEHAŤ WORKSHOP?

Ukážeme si proces spracovania ateliérovej fotografie. Začneme importom nafotených záberov, základnou úpravou a predprípravou fotografií v module Adobe Camera Raw. Následne budeme pokračovať s retušovaním v prostredí Photoshopu. Reč bude o základných úpravách, retušovacích nástrojoch, práci s vrstvami, maskami a selekciami. Ukážeme si postup ako odstrániť z fotografie pozadie. V závere sa naučíte všetko potrebné o exporte fotografie, kombinovaní viacerých záberov a príprave fotografie pre ďalšie využitie.

 

ČO JE PROGRAM ADOBE PHOTOSHOP A NA ČO SA VYUŽÍVA

Rokmi overený nástroj na tvorbu rastrovej grafiky.  Ponúka všetko potrebné pre tvorenie vašich projektov od upravovania fotografií, vytvárania kompozícií až po digitálnu maľbu, animovanie či grafický dizajn. V súčasnosti je to voľba číslo 1 pre pôsobivé grafické dizajny. Plagáty, obaly, banery, či návrh webových stránok.

 

KEDY

15.11. 2022

17:00 - 20:00 hod.

 

KDE

Online – MS Teams

 

PRIHLÁSENIE NA WORKSHOP:
Podujatie sa organizuje online cez Microsoft Teams. Prihlasovaciu linku na MS Teams so všetkými potrebnými informáciami vám pošleme po registrácii a dodaní podpísaných dokumentov najneskôr v deň podujatia.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

  • listinné originály podpísané fyzicky (modrým perom): v tomto prípade je potrebné ich doručiť poštou (1.trieda, NEdoporučene): NPC Košice, Krivá 21, 040 01 Košice.
  • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP)(do piatich pracovných dní od registrácie): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email creativepoint_ke@npc.sk

 

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

 

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.


Ukončenie registrácie:
11.11. 2022 do 12:00

 

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV WORKSHOPU JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

 

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email  creativepoint@npc.sk .

Tešíme sa na Vás!


Workshopy, ako pravidelná forma skupinového poradenstva „Technické utorky“,  sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.3 Creative point. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- v momente podania žiadosti o účasť v Creative Pointe podniká menej ako 3 roky od dátumu registrácie, napr. do Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR, respektíve iného samostatného registra, ktorý oprávňuje na podnikanie;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené