1_b.png

Adobe Photoshop a sociálne médiá v praxi

26_10-Adobe-Photoshop-a-sociálne-médiá-v-praxi-CP-KE-(FB-cover).jpg

 

Naučte sa skombinovať text, tvary a fotografiu v programe Adobe Photoshop, a vytvárať tak pútavé grafické podklady na propagáciu vášho biznisu na sociálnych sieťach. Po absolvovaní workshopu by pre vás nemal byť problém prispôsobiť grafiku do rôznych rozmerov, vyrobiť pútavú titulku či vytvoriť si atraktívny baner.

ČO SA DOZVIETE

  • ako  rýchlo a efektívne upraviť obrázok a pracovať s maskami
  • ako pracovať s textom a fontami
  • ako pracovať s tvarmi a používať orezové masky
  • ako zarovnávať objekty a používať vodítka
  • ako tvoriť jednoduché kompozície vo vrstvách
  • ako prispôsobovať vašu grafiku rozličným formátom
  • ako ukladať a exportovať svoje projekty

NEZABUDNITE SI PRIPRAVIŤ

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Róbert Egreši je absolventom PU v Prešove v odbore učiteľstvo výtvarného umenia. Pôsobil ako pedagóg na SOŠ informačných technológií v odbore grafik digitálnych médií. Zaujíma sa o úžitkovú grafiku a digitálnu fotografiu, ktorej sa venuje aj mimo pedagogickej činnosti už deviaty rok. Ako sám hovorí, baví ho hľadať súzvuk farby a tvaru, tak vo fotke, ako aj úžitkovej počítačovej grafike.

AKO BUDE PREBIEHAŤ WORKSHOP?
Počas workshopu si vyskúšame prácu na troch praktických projektoch. Ukážeme si ako upravovať fotografie pre váš projekt a používať pri tom vrstvy a masky. Priblížime si prácu s textom, jeho úpravou a fontami. Naučíme sa používať rozličné tvary , zarovnávať ich a používať orezové masky a vrstvy. To všetko zužitkujeme pri tvorbe titulnej fotografie, banera a pozvánky.

ČO JE PROGRAM  ADOBE PHOTOSHOP A NA ČO SA VYUŽÍVA:

Rokmi overený nástroj na tvorbu rastrovej grafiky.  Ponúka všetko potrebné pre tvorenie vašich projektov od upravovania fotografií, vytvárania kompozícií až po digitálnu maľbu, animovanie či grafický dizajn. V súčasnosti je to voľba číslo 1 pre pôsobivé grafické dizajny. Plagáty, obaly, banery, či návrh webových stránok, to všetko sa dá vytvárať s aplikáciou Photoshop.

KEDY

26.10.2021

17:00 - 20:00 hod.

KDE

Online – MS Teams

 

PRIHLÁSENIE NA WORKSHOP:
Podujatie sa organizuje cez Microsoft Teams. Prihlasovaciu linku na MS Teams so všetkými potrebnými informáciami vám pošleme po registrácii a dodaní podpísaných dokumentov najneskôr v deň podujatia.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

  • listinné originály podpísané fyzicky (modrým perom) najneskôr deň pred podujatím:

-poštou na adresu (1.trieda, NEdoporučene): Slovak Business Agency, PO BOX E 17, 04001 Košice

-osobne na adresu: Slovak Business Agency, Krivá 21, 04001 Košice. Otváracie hodiny nájdete na: (https://www.npc.sk/sk/contacts/kosicky-kraj/scroll)

  • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email creativepoint_ke@npc.sk

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP
 

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

PRAVIDLÁ PRIHLASOVANIA:

Ak máte záujem iba o teoretickú časť, prihlasujte sa na:Adobe Photoshop: Úvod do grafiky pre sociálne médiáAk absolvujete „Adobe Photoshop: Úvod do grafiky pre sociálne médiá“, môžete sa prihlásiť aj na praktickú časť: Adobe Photoshop a sociálne médiá v praxiAbsolvovať samostatne iba praktickú časť nie je možné.  

Ukončenie registrácie:
21.10.2021 do 20:00, alebo do naplnenia kapacít.

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV WORKSHOPU JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email

creativepoint_ke@npc.sk

Tešíme sa na Vás!


Workshopy, ako pravidelná forma skupinového poradenstva „Technické utorky“, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.3 Creative point. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- v momente podania žiadosti o účasť v Creative Pointe podniká menej ako 3 roky od dátumu registrácie, napr. do Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR, respektíve iného samostatného registra, ktorý oprávňuje na podnikanie;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené