1_b.png

Adobe Illustrator: Vlastný dizajn trička

20.1.2022_Adobe-Illustrator_Vlastny-dizajn-tricka_cover.jpg

 

Na praktickom workshope si ukážeme, ako vytvoriť vlastný dizajn trička v osvedčenom programe na tvorbu vektorovej grafiky Adobe Illustrator. Naučíme sa pracovať s textom, tvarmi a ich kombináciami, vytvoríme si grafiku použiteľnú pri výrobe dizajnu vlastného trička. Podujatie je vhodné aj pre začiatočníkov.

ČO SA DOZVIETE

 • nastavenie rozmerov projektu
 • aké  nástroje môžeme využívať pri tvorbe dizajnu trička
 • aké máme možnosti práce s textom a všetko podstatné pre úpravy textu
 • ako používať nástroje pre výber, tvorbu a transformáciu tvarov
 • ako pracovať s predlohami a vektorizovať fotografiu
 • ako na tvorbu grafického motívu z textov a tvarov
 • exportovanie a príprava súborov pre tlač a vyrezávanie do vinylovej fólie
   

NEZABUDNITE SI PRIPRAVIŤ

 • počítač s myškou
 • kreativitu a dobrú náladu
 • nainštalovaný program Adobe Illustrator alebo jeho trial verziu na 7 dní
   

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Róbert Egreši - je absolventom PU v Prešove v odbore učiteľstvo výtvarného umenia. Pôsobil ako pedagóg na SOŠ informačných technológií v odbore grafik digitálnych médií. Zaujíma sa o úžitkovú grafiku a digitálnu fotografiu, ktorej sa venuje aj mimo pedagogickej činnosti už deviaty rok. Momentálne pracuje ako odborný technický asistent pre Creative Point. Ako sám hovorí, baví ho hľadať súzvuk farby a tvaru, tak vo fotke, ako aj úžitkovej počítačovej grafike.

AKO BUDE PREBIEHAŤ WORKSHOP?
Postupne si vytvoríme projekt a ukážeme základné nástroje dôležité pre tvorbu dizajnu. Predstavíme si možnosti úprav a editovania textov, tvarov, funkcie na spájanie tvarov a ich transformáciu. Ukážeme si ako zvektorizovať predlohu z fotky a ako kombinovať text a tvary do jednotného grafického motívu. V závere sa povenujeme príprave motívu na tlač a na vyrezávanie do vinylovej fólie. 

ČO JE PROGRAM  ADOBE ILLUSTRATOR A NA ČO SA VYUŽÍVA:

Adobe Illustrator je celosvetovo známy a oceňovaný program na kreatívnu prácu a tvorbu vektorovej grafiky. Pomáha kreatívcom a dizajnérom vytvárať jedinečné grafické výstupy a nezameniteľný štýl  ovplyvnený možnosťami práce s vektormi. Ilustrácie, logo dizajn, práca s textom, obalová grafika, reklamné predmety a množstvo iných aplikácií navzájom spája flexibilita pri zmene rozmerov, čistota a ostrosť podania detailov v akejkoľvek mierke.  Variabilita pri exporte grafických súborov pripravených na tlač, médiá alebo web, presnosť kriviek a čiar určených pre plotrovanie, rezanie laserom či strojové vyšívanie a množstvo iných možností iba podčiarkuje univerzálnosť tohto obľúbeného pracovného nástroja.

KEDY

20.01.2022

17:00 - 20:00 hod.

KDE

Online

 

PRIHLÁSENIE NA WORKSHOP:
Podujatie sa organizuje cez Microsoft Teams. Prihlasovaciu linku na MS Teams so všetkými potrebnými informáciami vám pošleme po registrácii a dodaní podpísaných dokumentov najneskôr v deň podujatia.

 

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

 1. listinné originály podpísané fyzicky (modrým perom) najneskôr deň pred podujatím:
 • poštou na adresu (1.trieda, NEdoporučene): Slovak Business Agency, PO BOX E 17, 04001 Košice
 • osobne na adresu: Slovak Business Agency, Krivá 21, 04001 Košice. Otváracie hodiny nájdete tu.
 1. elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email creativepoint_ke@npc.sk
   

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP
 

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

 

PRAVIDLÁ PRIHLASOVANIA:

Ak máte záujem iba o teoretickú časť, prihlasujte sa na: Adobe Illustrator: Tvoríme potlač na tričko“. Ak absolvujete Adobe Illustrator: Tvoríme potlač na tričko“, môžete sa prihlásiť aj na praktickú časť: Adobe Illustrator: Vlastný dizajn trička“ . Absolvovať samostatne iba praktickú časť nie je možné. 

Ukončenie registrácie:
16.1.2022 do 20:00, alebo do naplnenia kapacít.

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV WORKSHOPU JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email

creativepoint_ke@npc.sk

Tešíme sa na Vás!


Workshopy, ako pravidelná forma skupinového poradenstva „Technické utorky“, “, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.3 Creative point. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- v momente podania žiadosti o účasť v Creative Pointe podniká menej ako 3 roky od dátumu registrácie, napr. do Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR, respektíve iného samostatného registra, ktorý oprávňuje na podnikanie;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené