1_b.png

Adobe Illustrator: Kreatívna grafika na tričko

11_05_-2022_Illustrator_v03_final-W_-CP_ZA-(FB-cover).jpg

 

Vytvorte dizajn trička s vlastnou grafikou! Na workshope spolu vytvoríme kreatívnu grafiku v spojení s textom, určenú na rezanie do nažehľovacej fólie s využitím skvelých nástrojov programu Adobe Illustrator. Workshop je určený pre začiatočníkov.

 

ČO SA DOZVIETE

 • nastavenie nového dokumentu a oboznámenie s užívateľským rozhraním Adobe Illustrator
 • vektorové tvary a cesty, nástroje na tvorbu, úpravy a transformácie vektorov
 • import podkladového obrázku
 • vytvorenie jednotlivých častí grafiky
 • spájanie jednoduchých častí do výslednej zložitej grafiky
 • nástroje Blend, Pathfinder Tool, Reflect Tool
 • vytvoríme a pripravíme textovú časť grafiky
 • kontrola a príprava vektorov na plotrovanie
 • export vektorových ciest do PDF

NEZABUDNITE SI PRIPRAVIŤ

 • notebook s numerickou klávesnicou a myškou
 • nainštalovaný program Adobe Illustrator alebo jeho trial verziu na 7 dní: https://creative.adobe.com/products/download/illustrator?promoid=Y69SGWKS&mv=other
 • ak je to možné - odporúčame pracovať na 2 monitoroch
 • kreativitu a dobrú náladu
   

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Mgr. Marián Rudinec – dizajnér a sochár, nadšenec pre nové technológie, ktorý pri svojej tvorbe aktívne využíva 2D a 3D modelovanie ako aj 3D tlač.

 

AKO BUDE PREBIEHAŤ WORKSHOP?
Na úvod si povieme ako vytvoriť nový projekt v Adobe Illustrator, upravíme veľkosť plátna a zoznámime sa s užívateľským rozhraním programu. Nastavíme rozmerové jednotky a pomenujeme nový projekt. Importujeme referenčný obrázok ako vizuálnu oporu pre tvorbu grafiky. Predstavíme si základné nástroje na prácu s vektorovými tvarmi, predstavíme si Objektový a Editovací mód, možnosti výplní a ťahov vektorových objektov. Predstavíme si stratégiu budovania zložitých tvarov. Využitím nástroja Pen Tool a základných geometrických útvarov vytvoríme základné časti výslednej grafiky. Ukážeme si možnosti nástroja Blend pri vytváraní opakujúcich sa objektov pozdĺž kriviek a čiar. Pomocou nástroja Pathfinder Tool vytvoríme zložitý tvar grafiky zlúčením alebo odčítaním pripravených jednoduchých častí grafiky. Pripravíme textovú časť grafiky a prevedieme ju na vektory. Použitím Outline/Preview módu skontrolujeme pripravenosť vektorov pre plotrovanie. Napokon si ukážeme ako grafiku exportovať do formátu PDF prípadne iných formátov podporujúcich prenos vektorových dát.

 

ČO JE PROGRAM ADOBE ILLUSTRATOR A NA ČO SA VYUŽÍVA:

Adobe Illustrator je celosvetovo známy a oceňovaný program na kreatívnu prácu a tvorbu vektorovej grafiky. Osvedčené nástroje pomáhajú kreatívcom a dizajnérom vytvárať jedinečné grafické výstupy a nezameniteľný štýl ovplyvnený možnosťami práce s vektormi. Ilustrácie, logo dizajn, práca s textom, obalová grafika, reklamné predmety a množstvo iných aplikácií navzájom spája flexibilita pri zmene rozmerov, čistota a ostrosť podania detailov v akejkoľvek mierke, variabilita pri exporte grafických súborov pripravených na tlač, médiá alebo web, presnosť kriviek a čiar určených pre plotrovanie, rezanie laserom či strojové vyšívanie a množstvo iných možností.

 

KEDY

11.5.2022

16:00 - 19:00 hod.

KDE

Online

 

PRIHLÁSENIE NA WORKSHOP:
Podujatie sa organizuje cez Microsoft Teams. Prihlasovaciu linku na MS Teams so všetkými potrebnými informáciami vám pošleme po registrácii a dodaní podpísaných dokumentov najneskôr v deň podujatia.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

 • listinné originály podpísané fyzicky (modrým perom): v tomto prípade je potrebné ich poslať poštou: NPC Žilina - Slovak Business Agency, OC Makyta (1. poschodie), 1. mája 1016/4, 010 01 Žilina.
 • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP), ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email creativepoint_za@npc.sk
   

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP
 

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

 

PRAVIDLÁ PRIHLASOVANIA:

 

Ukončenie registrácie:
5.5.2022 do 16:00, alebo do zaplnenia kapacít

 

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV WORKSHOPU JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email

creativepoint_za@npc.sk

Tešíme sa na Vás!


 Workshopy, ako pravidelná forma skupinového poradenstva „Technické utorky“, “, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.3 Creative point. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- v momente podania žiadosti o účasť v Creative Pointe podniká menej ako 3 roky od dátumu registrácie, napr. do Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR, respektíve iného samostatného registra, ktorý oprávňuje na podnikanie;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené