1_b.png

Adobe Illustrator I. - kurz základy

1.png

 

Chceli by ste sa naučiť pracovať v programe Adobe Illustrator a vylepšiť tak svoju digitálnu tvorbu? Tak tento workshop je priamo pre vás. Naučíte sa základy ovládania programu, ktorý umožňuje vytvárať vektorové grafiky a ilustrácie na vysokej úrovni. Umožňuje vytvárať logá, ikony, výkresy, typografiu a ilustrácie na tlačové, webové a mobilné použitie, ako aj pre video. Workshop vyžaduje aktívny prístup k zadaniu a záujem naučiť sa niečo nové J

AKO BUDE PREBIEHAŤ WORKSHOP?

Začneme krátkym úvodom o programe Adobe Illustrator, ako funguje a na čo všetko sa využíva. Oboznámime sa s pracovným prostredím, naučíme sa základné funkcie, princípy práce s vektorovou a bitmapovou grafikou, vrstvy a mnoho ďalších. Na záver si ukážeme ako vieme ukladať a exportovať naše hotové návrhy.

Osnova:

  • úvod do programu, prostredie
  • workflow, pipeline
  • princíp práce: rozdiel medzi vektorovou a bitmapovou grafikou
  • vrstvy
  • pero - kreslenie
  • selection, edit
  • skupiny, poradie
  • import
  • save and export

KEDY?

Workshop sa uskutoční v utorok 6. augusta 2019 v čase od 16:30 do 20:30 hod. Ak sa chcete posunúť vo svojej tvorbe ešte ďalej, prihláste sa aj na nadväzujúce podujatie: ADOBE ILLUSTRATOR II. – pokročilý kurz

KDE?

V priestoroch tvorivej dielne Creative Point

Slovak Business Agency - Národné podnikateľské centrum

Karadžičova 2 - Twin City Blok A

811 09 Bratislava

NEZABUDNITE SI PRINIESŤ:

- vlastný notebook s myškou

- nainštalovaný Adobe Illustrator program alebo jeho Trial verziu na 7 dní

- kreativitu a dobrú náladu :)

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV WORKSHOPU JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email

creativepoint@npc.sk

Tešíme sa na Vás!


Workshopy, ako pravidelná forma skupinového poradenstva „Technické utorky“, sa organizujú v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj / Kód projektu ITMS2014+ 313041I861.

PODMIENKY:

Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji.

*Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja alebo študenti s trvalým bydliskom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

ALEBO

Účastník musí byť podnikateľ

- právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania; Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Prečo iba Bratislavský kraj?

Technické utorky sa realizujú v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.6 Creative Point.