1_b.png

3D tlač v podnikaní

22_10 3D tlač v podnikaní_RP_BB(FB cover).jpg

 

3D tlač je vo svete čoraz populárnejšia, a to aj z pohľadu nižších nákladov na materiály alebo detailnejšie spracovanie výrobkov. Prípadné riziká jej využitia v podnikaní je možné ľahko eliminovať. Na seminári sa dozviete viac o 3D tlači, jej nákladoch, benefitoch a využití vo vašom podnikaní.

ČO SA DOZVIETE

  • aké sú dostupné technológie a materiály pre 3D tlač
  • aké sú výhody a nevýhody týchto technológií z pohľadu nákladov na použitý materiál a výrobu
  • aké je využitie 3D tlače v praxi, ukážky reálnych projektov a prípadových štúdií
  • ako implementovať 3D tlač do súčasného podniku a či je 3D tlač aplikovateľná aj vo vašom podnikaní

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Ing. Petr Štěpánek – vyštudovaný strojár, ktorý sa počas svojej praxe ako konštruktér lisovacích a vstrekovacích nástrojov venoval aj 3D tlači, čo viedlo k založeniu podnikania so službami 3D modelovania, výroby a poradenstva pre 3D tlač. Aktívne sa venuje profesionálnemu odbornému poradenstvu aj pre medzinárodné koncerny.

KEDY

22.10.2019

13:00 - 17:00 hod.

KDE

BIC Podnikateľský inkubátor

Rudohorská 33

974 01 Banská Bystrica

KONTAKT

Tím Rastového programu NPC Banská Bystrica: rp.bb@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 18.10.2019 do 13.00 hod.

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Workshop, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.