1_b.png

3D tlač: Šperk zo živice

18_1-3D-tlac-sperk-zo-zivice-CP_ZA-(FB-cover).jpg

 

Bižutériu s detailným povrchom a zložitými tvarmi je možné vytvoriť s pomocou SLA technológie 3D tlače. S lektorom pripravíte model brošne v programe Blender 3D, ktorý vytlačíte na SLA 3D tlačiarni Formlabs Form2. Lektor vám poskytne praktické a dôležité informácie. Workshop je určený aj pre začiatočníkov.

ČO SA DOZVIETE

 • užívateľské rozhranie programu Blender 3D, vytvorenie nového projektu
 • nastavenie vhodných rozmerových jednotiek pre 3D tlač
 • modelovacia stratégia, import referenčných obrázkov a budovanie základných tvarov modelu
 • práca s polygonálnymi objektami, základné nástroje a modifikátory
 • tvorba detailných tvarov a profilovaných kriviek pomocou Curve  a Array modifikátora
 • spájanie jednotlivých častí modelu pomocou Booleanovských operácií
 • kontrola vhodnosti modelu pre 3D tlač a export hotového 3D modelu brošne do formátu STL
 • práca v 3D sliceri PreForm, umiestnenie modelu, generovanie supportu a dát pre SLA 3D tlač
 • kalibrácia 3D tlačiarne Formlabs Form2 a príprava na 3D tlač, vytlačenie hotového modelu
 • úpravy a postprocesing vytlačeného modelu

NEZABUDNITE SI PRIPRAVIŤ

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Mgr. Marián Rudinec – dizajnér a sochár, nadšenec pre nové technológie, ktorý pri svojej tvorbe aktívne využíva 2D a 3D modelovanie ako aj 3D tlač.

AKO BUDE PREBIEHAŤ WORKSHOP?
Na úvod sa zoznámime s užívateľským rozhraním programu Blender 3D. Vytvoríme nový projekt a nastavíme rozmerové jednotky. Importujeme referenčný obrázok a zvolíme si modelovaciu stratégiu. Predstavíme si základné nástroje na prácu s polygonálnymi objektami. Predstavíme si Objektový a Editovací mód a možnosti ďalších nástrojov pri budovaní hlavných tvarov. Ukážeme si ako vytvárať detailné tvary a profilované krivkové tvary pomocou modifikátorov Curve a Array. Zoznámime sa s Booleanovskými operáciami a ukážeme si ako vytvárať zjednotenia a odčítavanie tvarov. Predstavíme si nástroj na kontrolu manifold geometrie (korektnej uzavretosti polygonálnej siete).

Ukážeme si ako model exportovať pomocou formátu STL do slicera (program generujúci cesty a vrstvy pre 3D tlačiareň) a čo všetko je potrebné nastaviť pre dobrú a efektívnu tlač. Ukážeme si bezprostrednú prípravu SLA 3D tlačiarne pred tlačou a spustíme tlač. Vytlačený model očistíme od zvyškov živice a necháme stabilizovať v IPA alkohole. Finálny model necháme vytvrdnúť pomocou UV svetla a odstránime support. Každý účastník si odnesie hotovú brošňu so sebou.

ČO JE SLA TECHNOLÓGIA?

SLA technológia alebo Stereolithography – je najbežnejšou technológiou 3D tlače využívajúcou svetlocitlivé živice, ktoré pri kontakte s laserovým lúčom tvrdnú a vytvárajú pevný model rôznej tvrdosti alebo pružnosti v závislosti na type živice. Vytlačené modely sa vyznačujú bezkonkurenčným podaním jemných detailov a zložitých tvarových častí, presnosťou, rovnomernosťou a vysokou kvalitou povrchu. Technológia sa využíva v zdravotníctve, pri vytváraní zložitých prototypov, pri tvorbe modelov šperkov, v architektúre a dizajne.

KEDY

18.1.2023

16:00 - 19:00 hod.

KDE

Národné podnikateľské centrum

1. mája 1016/4

010 01 Žilina

PRAVIDLÁ PRIHLASOVANIA:

 • Ak máte záujem iba o teoretickú časť, prihlasujte sa na:  3D tlač detailných modelov
 • Ak absolvujete 3D tlač detailných modelov, môžete sa prihlásiť aj na praktickú časť:  3D tlač: Šperk zo živice
 • Absolvovať samostatne iba praktickú časť nie je možné. 

Ukončenie registrácie: 17.1.2023 do 12:00, alebo do zaplnenia kapacít

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV WORKSHOPU JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email creativepoint_za@npc.sk

Tešíme sa na Vás!


Workshopy, ako pravidelná forma skupinového poradenstva „Technické utorky“, “, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.3 Creative point. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- v momente podania žiadosti o účasť v Creative Pointe podniká menej ako 3 roky od dátumu registrácie, napr. do Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR, respektíve iného samostatného registra, ktorý oprávňuje na podnikanie;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené