1_b.png

3D tlač inak

3D tlač inak.png


Viete ako si uľahčiť a zefektívniť nastavovanie tlačiarne a proces tlačenia? Ak ste sa stretli s pojmom OctoPrint, ale netušíte, na čo slúži a čo dokáže, tak sa prihláste na toto podujatie a všetko potrebné sa dozviete. Z pohodlia vášho domova alebo kancelárie môžete spustiť tlač a kontrolovať, čo Vaša tlačiareň práve robí bez toho, aby ste museli ísť k nej a z obrazovky čítať strohé údaje, či opticky kontrolovať váš výtlačok. Ak vás nebaví neustále vkladať a vyberať SD kartu na 3D tlačiarni, keď chcete tlačiť nový výtlačok, je správna chvíľa sa naučiť používať OctoPrint.

Pred workshopom si spoločne prejdeme výhody a možnosti širokého využitia 3D tlače na podujatí Úvod do práce s 3D tlačou.

AKO BUDE PREBIEHAŤ WORKSHOP?
Preberieme si nutné požiadavky na hardware, ukážeme si ako ho stiahnuť, nainštalovať a spustiť pre vlastnú 3D tlačiareň. Oboznámite sa so základnými funkciami, ktoré vám zvýšia komfort pri 3D tlači. Na workshope si ukážeme samotnú inštaláciu OctoPi do Raspberry Pi 4, prácu so systémom Octoprint, a tiež si ukážeme rôzne pluginy, ktoré nám môžu rozšíriť užívateľské prostredie. Cez webový prehliadač sa dostanete ku všetkým podstatným údajom, máte k dispozícii terminál, vďaka ktorému viete zasiahnuť do procesu tlače, a ak zapojíte USB kameru, môžete prenášať obraz toho, čo sa deje a vytvárať úchvatné zábery z procesu tlačenia.

ČO JE TO OCTOPRINT?
OctoPrint je open source aplikácia pre 3D tlačiarne, ktorá poskytuje webové rozhranie na ovládanie 3D tlačiarní. Zobrazuje stav a kľúčové parametre tlačiarní, umožňuje užívateľovi plánovať tlač a diaľkovo ovládať tlačiareň. Používateľovi umožňuje spustiť tlačovú úlohu odoslaním G-kódu do pripojenej 3D tlačiarne cez USB. OctoPrint monitoruje stav tlačovej úlohy, ako aj samotnú 3D tlačiareň, vrátane teploty tlačovej hlavy a teploty podložky, ak je lôžko na tlačiarni priveľmi zohriate.

KEDY?
Workshop sa uskutoční v utorok 7. decembra 2021 v čase od 17:30 do 21:30 hod.

KDE?
Online – Microsoft Teams

NEZABUDNITE SI PRIPRAVIŤ:
- kreativitu a dobrú náladu

PRAVIDLÁ PRIHLASOVANIA NA WORKSHOP:

PRIHLÁSENIE:

Podujatie sa organizuje cez Microsoft Teams. Prihlasovaciu linku na MS Teams so všetkými potrebnými informáciami vám pošleme po registrácii a dodaní podpísaných dokumentov najneskôr v deň podujatia.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

  • listinné originály podpísané fyzicky (modrým perom): v tomto prípade je potrebné ich doručiť do SBA v Bratislave osobne alebo poslať poštou: Slovak Business Agency, Twin City, Karadžičova 2/A, 811 09 Bratislava.
  • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP) (do piatich pracovných dní od prihlásenia) ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email creativepoint@npc.sk

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email creativepoint@npc.sk

Tešíme sa na Vás!


Podujatie, ako jednorazová ad hoc forma skupinového poradenstva „Špeciálne workshopy“, sa organizujú v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj / Kód projektu ITMS2014+ 313041I861.

PODMIENKY:

Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji.

*Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja alebo študenti s trvalým bydliskom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

ALEBO

Účastník musí byť podnikateľ

- právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania; Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Prečo iba Bratislavský kraj?

Toto podujatie sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne Operačný program Výskum a inovácie), Prioritná os 12: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.6 Creative Point.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené