1_b.png

3D tlač detailných modelov

18_1-3D-tlac-detailnych-modelov-CP_ZA-(FB-cover).jpg

 

Radi by ste zhmotnili náročnejšie nápady? SLA technológia 3D tlače je schopná vytvárať modely s vysokou presnosťou a kvalitou povrchov. Na besede sa budeme venovať SLA technológií 3D tlače a možnostiach programu Blender 3D pri príprave modelu na 3D tlač. Získate tiež praktické informácie, ktoré využijete na pokračujúcom workshope.

ČO SA DOZVIETE

 • SLA technológia 3D tlače - predstavenie
 • možnosti programu Blender 3D pri príprave tlačiteľného 3D modelu
 • výhody SLA technológie 3D tlače a príprava optimálneho modelu
 • základné informácie o živiciach určených pre SLA tlač
 • slicer Preform – bezprostredná príprava modelu pre SLA 3D tlač
 • Formlabs Form2 predstavenie SLA 3D tlačiarne a informácie týkajúce sa procesu tlače
 • postprocesing SLA 3D tlače – praktické a nevyhnutné informácie pre finalizáciu vytlačeného 3D modelu
 • diskusia

NEZABUDNITE SI PRIPRAVIŤ -kreativitu a dobrú náladu

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Mgr. Marián Rudinec – dizajnér a sochár, nadšenec pre nové technológie, ktorý pri svojej tvorbe aktívne využíva 2D a 3D modelovanie ako aj 3D tlač.

KEDY

18.1.2023

15:00 - 16:00 hod.

KDE

Národné podnikateľské centrum

1. mája 1016/4

010 01 Žilina

PRAVIDLÁ PRIHLASOVANIA:

 • Ak máte záujem iba o teoretickú časť, prihlasujte sa na:  3D tlač detailných modelov
 • Ak absolvujete 3D tlač detailných modelov, môžete sa prihlásiť aj na praktickú časť:  3D tlač: Šperk zo živice
 • Absolvovať samostatne iba praktickú časť nie je možné. 

Ukončenie registrácie: 17.1.2023 do 12:00, alebo do zaplnenia kapacít

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV JE LIMITOVANÝ! Účasť je bezplatná.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email creativepoint_za@npc.sk

Tešíme sa na Vás!


Podujatie, ako jednorazová ad hoc forma skupinového poradenstva „Špeciálne workshopy“, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.3 Creative point. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- v momente podania žiadosti o účasť v Creative Pointe podniká menej ako 3 roky od dátumu registrácie, napr. do Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR, respektíve iného samostatného registra, ktorý oprávňuje na podnikanie;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené