1_b.png

3D model dýky v Blenderi

14_4 3D model dýky v Blenderi CP ZA (FB-cover).jpg

 

V obľúbenom 3D modelovacom programe Blender môžete vytvoriť model vhodný na 3D tlač. A ako na to? Dozviete sa workshope. Zoznámte sa s funkciami a nástrojmi programu Blender 3D spolu s technikami, ktoré urýchlia modelovací proces a vytvoríte si tlačiteľný 3D model dýky.

ČO SA DOZVIETE

 • vhodná stratégia modelovania vzhľadom na možnosti LPD/FDM 3D tlače
 • nastavenie priestorových jednotiek
 • “Base mesh”- modelovanie základného tvaru, základné nástroje
 • Modelovanie pomocou Booleanovských operácií
 • Používanie modifikátorov Bevel a Triangulate po aplikácií Booleanovských operácií
 • Export modelu a jeho častí do formátu STL.
   

NEZABUDNITE SI PRIPRAVIŤ

 • notebook s numerickou klávesnicou a myškou
 • nainštalovaný program Blender aktuálna verzia 2.92 -  https://www.blender.org/download/
 • ak je to možné - odporúčame pracovať na 2 monitoroch
 • kreativitu a dobrú náladu
   

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Mgr. Marián Rudinec – dizajnér a sochár, nadšenec pre nové technológie, ktorý pri svojej tvorbe aktívne využíva 2D a 3D modelovanie ako aj 3D tlač.

 

AKO BUDE PREBIEHAŤ WORKSHOP?
Na úvod si povieme ako nastaviť modelovanie zvoleného tvaru vzhľadom na možnosti ale aj obmedzenia 3D tlače. Nastavíme rozmerové jednotky a ukážeme ako funguje nástroj Measure na meranie dĺžky. Importujeme referenčný obrázok ako vizuálnu oporu pri modelovaní. Predstavíme si základné nástroje pre polygonálne modelovanie a vymodelujeme základný tvar tzv. Base mesh historickej dýky. Vysvetlíme si ako nám pomôžu pri modelovaní modifikátory. Predstavíme si techniku modelovania pomocou Booleanovských operácií. Pomocou modifikátorov Bevel a Triangulate doladíme finálnu sieť polygónov hotového modelu. Napokon si ukážeme ako hotový model exportovať do STL formátu.

ČO JE PROGRAM  BLENDER 3D  A NA ČO SA VYUŽÍVA:

Blender 3D je voľne dostupný program na modelovanie a vykresľovanie 3D modelov, animácií a filmov. S využitím pokročilých nástrojov je možné vytvárať presné aj voľne modelované organické tvary, vytvárať simulácie prúdenia tekutín či plynov, rozhýbavať objekty a oživovať vymodelované postavičky v skvelých animáciách alebo vytvárať fotorealistické vizualizácie budov či dizajnérskych produktov. Program Blender je v neustálom procese vylepšovania a integrovania nových nástrojov ako virtuálna realita, využívanie možností nových high - endových grafických kariet pre rýchlu a efektívnu prácu.

KEDY

14.4.2021

16:00 - 19:00 hod.

KDE

Online – MS Teams

 

PRIHLÁSENIE NA WORKSHOP:


Podujatie sa organizuje cez Microsoft Teams. Prihlasovaciu linku na MS Teams so všetkými potrebnými informáciami vám pošleme po registrácii a dodaní podpísaných dokumentov najneskôr v deň podujatia.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

 • listinné originály podpísané fyzicky (modrým perom): v tomto prípade je potrebné ich poslať poštou: NPC Žilina - Slovak Business Agency, Sládkovičova 169/14, P.O.BOX B -127, 010 01 Žilina.

elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP) (do piatich pracovných dní od registrácie): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email creativepoint_za@npc.sk
 

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP
 

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

 

PRAVIDLÁ PRIHLASOVANIA:

 

Ak máte záujem iba o teoretickú časť, prihlasujte sa na: Využitie Boolean funkcií v Blenderi.  Ak absolvujete Využitie Boolean funkcií v Blenderi , môžete sa prihlásiť aj na praktickú časť: 3D model dýky v Blenderi.  Absolvovať samostatne iba praktickú časť nie je možné. 

 

Ukončenie registrácie:
08.04.2021 do 16:00, alebo do zaplnenia kapacít

 

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV WORKSHOPU JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email

creativepoint_za@npc.sk

Tešíme sa na Vás!


Workshopy, ako pravidelná forma skupinového poradenstva „Technické utorky“, “, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.3 Creative point. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- v momente podania žiadosti o účasť v Creative Pointe podniká menej ako 3 roky od dátumu registrácie, napr. do Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR, respektíve iného samostatného registra, ktorý oprávňuje na podnikanie;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené