Výsledky výzvy: Vzdelávacie kurzy vo februári 2023 - BA kraj

V súvislosti s výzvou zverejnenou na npc.sk zasadala 12.1.2023 výberová komisia, ktorá rozhodovala o pridelení podpory v rámci aktivít Stážového programu. V rámci Stážového programu Národného projektu NPC II – BA kraj je malým a stredným podnikateľom poskytovaná možnosť zúčastniť sa zahraničných kurzov alebo tréningov.

Úspešní žiadatelia:

  • Martin Béber

Neúspešní žiadatelia:

  • FilmStor s.r.o
  • AllGreen, s. r. o

Nefinančná forma pomoci je úspešným žiadateľom poskytovaná v rámci implementácie Národného projektu NPC II – BA kraj, Prioritná os 12, kód ITMS2014+ 313041I861, v súlade s komponentom 2 písmeno a) Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR. Národný projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a vytvára ucelený systém komplexnej podpory vzniku a rozvoja potenciálnych a existujúcich malých a stredných podnikov v SR.

loga-OPII,-MD-SR-a-MH-SR-(SK)-farba.png