Výsledky výzvy Firemný audit do výšky 9 600 EUR – Bratislavský kraj

V súvislosti s výzvou zverejnenou na npc.sk zasadala 12.7.2022 výberová komisia, ktorá rozhodovala o pridelení podpory v rámci aktivít Stážového programu.

V rámci Stážového programu Národného projektu NPC II – BA kraj je malým a stredným podnikateľom poskytovaná možnosť získať voucher poukážku na realizáciu procesného auditu spoločnosti.

Úspešní žiadatelia:

  • Grand Oak Legal, s.r.o.
  • Rio de Cafe s.r.o.
  • BLUEMED s.r.o.
  • AREDO s.r.o.
  • GROTTO TRADE s. r. o.
  • NETGRIF, s.r.o.
  • MBCD s.r.o.

Neúspešní žiadatelia:

  • Injoy agency s.r.o.
  • GIRONE s. r. o.

Nefinančná forma pomoci je úspešným žiadateľom poskytovaná v rámci implementácie Národného projektu NPC II – BA kraj, Prioritná os 12, kód ITMS2014+ 313041I861, v súlade s komponentom 1 písmeno a) Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR. Národný projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a vytvára ucelený systém komplexnej podpory vzniku a rozvoja potenciálnych a existujúcich malých a stredných podnikov v SR.

loga OPII, MDV SR a MH SR (velke).jpg