Národný projekt NPC v regiónoch: Dlhodobé individuálne poradenstvo / November

 

V rámci tejto Výzvy ponúkame fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám – podnikateľom možnosť získať pomoc realizovanú vo forme dlhodobého individuálneho poradenstva poskytovaného v rámci Rastového programu, a to bez ich spolufinancovania. Ide o komplexné poradenstvo pre riešenie strategických otázok v oblastiach: marketing, financovanie, právo a legislatíva, manažment, vo forme 80 bezplatných konzultačných hodín pre podnikateľov, s expertom priamo v regióne.


Na základe výzvy zverejnenej na našom webovom portáli zasadla 24. novembra 2022 Výberová komisia, ktorá rozhodla o pridelení podpory žiadateľom v rámci podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program.

Úspešní žiadatelia:

001   TT21_073          2.1       STEFER, s.r.o.

003   ZA21_098          2.1       STAVMONT, s.r.o.

004   ZA17_099          1.7       P&M CONSTRUCTA, s. r. o.

006   PO17_057         1.7       Mebik s. r. o.

010   NR17_088         1.7       Drobcheck s. r. o.

 

Vybraným žiadateľom gratulujeme.

 

Žiadosti, ktoré nedosiahli počet bodov potrebných pre schválenie:

002   ZA21_097          2.1       TINTA s. r. o. 

005   KE17_093          1.7       Vely Care s. r. o.

007   PO21_058         2.1       ALVO creative s.r.o.

008   NR17_086         1.7       Blinkee.city SK s.r.o.

009   NR17_087         1.7       AKSAL Crown s. r. o.

 

Dlhodobé individuálne poradenstvo je úspešným žiadateľom poskytované v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, OPII, kód ITMS2014+ 313031I870, podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program, v súlade s komponentom 6 Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v úplnom znení. Národný projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie) a vytvára ucelený systém komplexnej podpory vzniku a rozvoja potenciálnych a existujúcich malých a stredných podnikov v SR.

loga OPII, MDV SR a MH SR (stredne velke).jpg