Kto získal vstupenky na podujatie v EÚ - podniky do 3 rokov

Na základe výzvy zverejnenej na našom webovom portáli zasadla 18.11.2020 výberová komisia, ktorá rozhodla o pridelení podpory žiadateľom v rámci aktivít Stážového programu .

V rámci Stážového programu Národného projektu NPC II – BA kraj je začínajúcim malým a stredným podnikateľom do 3 rokov od založenia poskytovaná možnosť zúčastniť sa medzinárodných odborných podujatí v krajinách EÚ. Úspešní žiadatelia získajú podporu formou zabezpečenia účasti na vybraných podujatiach, ktorá zahŕňa poskytnutie vstupov na podujatie podľa rozhodnutia odbornej komisie.

Na základe výzvy zverejnenej na našom webovom portáli zasadla 18.11.2020 výberová komisia, ktorá rozhodla o pridelení podpory žiadateľom v rámci aktivít Stážového programu[1].

Úspešní žiadatelia:

  1. Katarína Rausová - Asterisc
  2. Rastislav Martiška
  3. Digima s. r. o
  4. Pavol Molnár

Vybraným žiadateľom gratulujeme.

Žiadosti, ktoré nedosiahli počet bodov potrebných pre schválenie:

  1. VITA Company s. r. o
  2. Icert s. r. o

[1] Nefinančná forma pomoci je úspešným žiadateľom poskytovaná v rámci implementácie Národného projektu NPC II – BA kraj, Prioritná os 12, kód ITMS2014+ 313041I861, v súlade s komponentom 3 písmeno a) Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR. Národný projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a vytvára ucelený systém komplexnej podpory vzniku a rozvoja potenciálnych a existujúcich malých a stredných podnikov v SR.

loga OPII, MDV SR a MH SR (velke).jpg