• 23. september 2022

Dlhodobé individuálne poradenstvo – pridelenie podpory Bratislava / júl - august 2022

Výsledky Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nefinančnej pomoci v rámci Rastového programu Národného podnikateľského centra v Bratislave / júl - august 2022

V rámci Rastového programu Národného projektu NPC II – BA kraj je malým a stredným podnikateľom poskytovaná možnosť dlhodobého individuálneho poradenstva. Úspešní žiadatelia získajú podporu formou bezplatných konzultácií v oblastiach tém, ktoré si vybrali a boli schválené odbornou výberovou komisiou.

Na základe výzvy zverejnenej na našom webovom portáli zasadala 22. septembra 2022 Výberová komisia, ktorá rozhodla o pridelení podpory žiadateľom v rámci podaktivity 1.5. Rastového programu.

Úspešní žiadatelia:

 • Zuzidekor s. r. o.
 • QProfit Gastro, s.r.o.
 • CodeStory s. r. o.
 • Passionet s. r. o.
 • UnderHigh, s. r. o.
 • Unlimited Industrial Solutions, s.r.o
 • SORTEC EUROPE, s. r. o.
 • ŠKOLBOZ SK s. r. o.
 • RENAR SLOVAKIA, s.r.o.
 • SAMO Europe, s. r. o.

Vybraným žiadateľom gratulujeme.

Žiadosti, ktoré nedosiahli počet bodov potrebných pre schválenie:

 • Žiadosť č. 1
 • Žiadosť č. 2
 • Žiadosť č. 4
 • Žiadosť č. 7
 • Žiadosť č. 9
 • Žiadosť č. 14
 • Žiadosť č. 17

Nefinančná forma pomoci je úspešným žiadateľom poskytovaná v rámci implementácie Národného projektu NPC II – BA kraj, Prioritná os 12 OPII, kód ITMS2014+ 313041I861, v súlade s komponentom 6 Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR. Národný projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a vytvára ucelený systém komplexnej podpory vzniku a rozvoja potenciálnych a existujúcich malých a stredných podnikov v SR.

loga OPII, MDV SR a MH SR (velke).jpg