Monitorovanie podnikateľského prostredia

Rozvoj malého a stredného podnikania je definovaný ako jedna z priorít ekonomického rozvoja Slovenskej republiky. Dôležitým faktorom rozvoja sektora MSP je vytvorenie vhodného podnikateľského prostredia, čo predpokladá zjednodušenie a sprehľadnenie legislatívy, zníženie administratívneho a daňového zaťaženia, posilnenie podpornej infraštruktúry a zlepšenie prístupu ku kapitálu ako základného či doplnkového zdroja financovania.
 
Malé a stredné podnikanie je neoddeliteľnou súčasťou každej vyspelej trhovej ekonomiky vzhľadom na jeho prínos k pružnosti trhového mechanizmu, potenciálu konkurenčného prostredia a k inovačným aktivitám. 
 
V súčasnosti je možné povedať, že  na Slovensku existuje pomerne veľké množstvo podporných nástrojov a opatrení, ktoré však nie sú prispôsobené potrebám  životného cyklu. Opatrenia sú fragmentované, s limitovanými alokáciami, chýba vzájomná previazanosť a synergia. To spôsobuje, že aj keď je ekonomika  v SR relatívne stabilizovaná a má dobré rastové vyhliadky, podmienky na podnikanie sú v mnohých oblastiach problematické, čo bráni zvyšovaniu konkurencieschopnosti najmä malých a stredných podnikov. Je preto potrebné aplikovať systémové nástroje podpory, ktoré by umožnili malým a stredným podnikom čeliť zlyhaniam trhu prejavujúcim sa v rôznych fázach ich životného cyklu.
 
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EU.