Centrum lepšej regulácie

Centrum lepšej regulácie je špecializovaný analytický odbor zriadený v rámci agentúry Slovak Business Agency. Centrum bolo vytvorené v nadväznosti na plnenie cieľov, ktoré predpokladá iniciatíva Európskej únie na podporu malého a stredného podnikania (MSP) s názvom Small Business Act. Tvorí ho tím odborníkov z oblasti legislatívy a merania dopadov regulácií na podnikateľské prostredie (tzv. Business Impact Assessment).

 
Centrum lepšej regulácie komunikuje s orgánmi štátnej správy zúčastnenými na legislatívnom procese a spolupracuje s viacerými podnikateľskými organizáciami, ktoré presadzujú záujmy MSP na slovenskom trhu. V rámci legislatívneho procesu vypracúva tzv. Test vplyvov na malé a stredné podniky, v ktorom podrobne zobrazuje postup a výsledok merania vplyvu predkladateľom navrhovanej legislatívy na MSP ako i vyhodnotenie alternatívnych riešení k týmto návrhom.
 
Centrum lepšej regulácie nájdete aj na sociálnych sieťach:
 
Facebook
LinkedIn
 

Kontakt

Centrum lepšej regulácie
Slovak Business Agency
Karadžičova 2
811 09 Bratislava
clr@sbagency.sk
02/ 203 63 193
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EU.